Публікації

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ ЛІКВІДАЦІЇ

Згідно зі статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця», для  внесення  до  Єдиного  державного реєстру запису про рішення  щодо  припинення  юридичної  особи заявник повинен подати (надіслати рекомендованим листом з  описом  вкладення)  державному реєстраторові  оригінал  або  нотаріально засвідчену копію рішення засновників  (учасників)  або  уповноваженого  ними  органу   щодо припинення юридичної особи.

 У  випадках,  встановлених  законом,  крім документів,  що передбачені  частиною  першою  цієї  статті,  додатково  подається документ,  який  підтверджує одержання згоди відповідних державних  органів на припинення юридичної особи.

У  разі  припинення  юридичної  особи  шляхом  злиття  або приєднання  рішення  щодо  припинення юридичної особи підписується уповноваженими особами юридичної  особи  або  юридичних  осіб,  що припиняються, та юридичної особи – правонаступника.

Якщо документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису  про  рішення  щодо  припинення  юридичної  особи подаються особою,  яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру,  має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без  довіреності,  державному реєстратору додатково пред’являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.

Якщо  такі  документи подаються іншим представником юридичної особи,  державному  реєстратору пред’являється паспорт громадянина України  або  паспортний  документ іноземця та додатково подається
примірник  оригіналу  (ксерокопія,  нотаріально  засвідчена копія) документа,  що засвідчує повноваження такого представника.

Згідно зі статтею 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця», державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації проводиться за звернення юридичної особи у зв’язку із закінченням строку заявлення вимог кредиторами та процедури ліквідації юридичної особи, та надаються наступні документи:

  1. Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією (форма 7).
  2. Довідка відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів.
  3. Довідка відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування.
  4. Довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

       Якщо документи подаються головою ліквідаційної  комісії або уповноваженою ним особою особисто  додатково пред’являються паспорт громадянина  України або паспортний документ іноземця та документ, що підтверджує його (її) повноваження.

  Додатково подається:

1.Висновок  аудитора щодо достовірності та повноти ліквідаційного балансу – у випадках, що встановлені Законом.

  1. Копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку – у разі проведення державної реєстрації припинення акціонерного товариства.
  2. Довідка відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих  випусків  цінних паперів цієї юридичної особи – у разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – емітента цінних паперів.

        Державна реєстрація припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією за принципом мовчазної згоди:

         У разі якщо після закінчення процедури припинення, передбаченої законом, але не раніше закінчення  строку  заявлення кредиторами своїх вимог юридичній особі в установленому законом порядку органом державної  податкової  служби  та/або  Пенсійного фонду України не надані довідки про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових  коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування  або рішення про відмову в їх видачі,  голова комісії з припинення або уповноважена ним особа не раніше ніж через десять робочих днів з дня закінчення такого  строку набуває  право на подання державному реєстраторові документів, передбачених частинами першою – третьою статті 36 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, за винятком зазначених довідок, для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи  в  результаті  її ліквідації за принципом мовчазної згоди.

      За наявності підстав, визначених абзацом першим частини п’ятої статті 36 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, державний реєстратор проводить державну  реєстрацію  припинення юридичної  особи в результаті її ліквідації за принципом мовчазної згоди,  про що вносить відповідний  запис  до  Єдиного  державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

      Вимоги до документів:

      Документи, які подаються (надсилаються поштовим відправленням) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.

      Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору поштовим відправленням, справжність підпису заявника на реєстраційній картці повинна бути нотаріально засвідчена.

      Підпис  особи,  уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу),  на реєстраційній картці повинен бути засвідчений відповідною посадовою особою в установленому порядку.

       У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації припинення  юридичної  особи  в  результаті  її  ліквідації голова ліквідаційної комісії, уповноважена  ним особа або ліквідатор письмово зазначають та підтверджують своїм особистим підписом,  що ними вчинено всі передбачені законодавством дії  стосовно  порядку припинення  юридичної особи,  включаючи  завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі  із  сплати податків, зборів, єдиного внеску на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування)

      Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації  проводиться безоплатно.

Державний реєстратор ЮО та ФОП

Воловецького РУЮ                                                     В.В. Беца