Інформація, Новини

Гендер як цінність демократичного розвитку

Протягом останніх десятиліть в українському суспільстві відбуваються суттєві зміни у осмисленні ідеї гендерної рівності. Це, насамперед недопущення гендерної дискримінації , рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих  рішень (у першу чергу, у сфері політики та загалом на ринку праці), забезпечення рівних можливостей  для жінок і чоловіків щодо поєднання професійних і сімейних обов”язків, унеможливлення процесів гендерного насильства тощо.

Гендерна рівність-це участь у процесах прийняття рішень і розподілі ресурсів незалежно від статі.            Гендерна рівність – це співпраця та партнерство між жінками та чоловіками.

Міністерство соціальної політики є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 Відповідно до Конституції України (від 28 червня 1996 року) у розділі 2 «Права , свободи та обов”язки людини і громадянина» ст.24 гарантує рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, а саме:

-не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних  та інших переконань статі, етнічного та соціального походження , майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками;

-рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних із чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у  здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров”я жінок, встановлення пенсійних пільг; створення умов, які дають жінкам поєднувати працю з материнством; правовим захистом і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Згідно ст.2-1 Кодексу законів про працю України держава забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової  та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять та інших обставин.

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» містить визначення таких понять як рівні права та рівні можливості жінок  і чоловіків, дискримінація за ознакою статі тощо.

Воловецьке бюро правової роботи