Новини

Історична година пам’яті Героїв Крут

Історичною годиною представники трудових колективів районного центру вшанували пам’ять молодих героїв, що 1918 року полягли біля за​лізничної станції Крути, за​хищаючи Українську На​родну Республіку від більшовицьких загонів, які рвались до Києва. Над їхнім подвигом, що навічно ввійшов до літопису бо​ротьби за незалежність Вітчизни, як одне із свідчень незламності духу українського народу, його вічним прагненням до волі і справедливості, замисли​лись і висловлювали свої роздуми працівники райдержадміністрації, райради, відділу освіти РДА, бібліо​теки, районного будинку культури та усі присутні на заході.

Про історичні події 29 січня 1918 року під Крута​ми, як символ героїзму та відданості нашого юнацтва і символ національної тра​гедії, розповіла завідуюча центральною районною бібліотекою Н. І. Роман.

Крокуючи сторінками історії, згадуємо, що 22 січня 1918 р. Центральна Рада Четвертим Універса​лом проголосила неза​лежну українську Народну Республіку (УНР). І вона по​винна була стати суверен​ною державою. Уряд більшовицької Росії, після відхилення Центральною Радою його ультиматуму, посилає на непокірний Київ війська. З північного сходу рухалися 12-тисячні більшовицькі сили. Проти них український військо​вий міністр Симон Петлю​ра мав 15 тисяч вояків. Ар​мія УНР складалася з се​лянського ополчення, січо​вих стрільців, колишніх військовополонених та де​кількох сотень київських юнаків, які пішли на фронт прямо зі шкільної лави.

27 січня 1918 року з Киє​ва назустріч більшовиць​ким військам, що наступа​ли на Україну, вирушив доб-ровільний Студентський курінь. Він складався із сту​дентів університету імені Святого Володимира, а та​кож учнів київських гімназій. Вони майже не мали бойової підготовки.

Курінь одержав завдання допомогти утримати стан​цію Бахмач. Але прийшло повідомлення, що станція Бахмач уже захоплена. Тому загін зупинився на станції Крути. Окопи 300 бійців Студенського куре​ня тягнулися 3 – 4 км. На них рухався передовий загін військ Муравйова (близько 6 тисяч військо​вих).

Бій кипів цілий день зранку 29 січня й до вечо​ра. Загалом втрати ук​раїнців під час бою під Кру​тами становили близько 300 бійців загиблими. Втрати більшовиків під Крутами сягли біля 2 тисяч.

Самовідданий подвиг, який здійснили українські юнаки під Крутами, затри​мав швидке просування військ Муравйова. Але до​рога до Києва була відкри​та. 9 лютого більшовики увійшли в Київ і вчинили криваву розправу над на​селенням. Було вбито по​над 5 тисяч чоловік. На ву​лицях розстрілювали всіх, хто розмовляв українсь​кою мовою, носив виши​ванку.

27 студентів і гімназистів були захоплені в полон. Перед стратою співали Гімн «Ще не вмерла Украї​на». Після розстрілу більшовики не дозволяли селянам поховати тіла за​гиблих. Коли звільнили те​риторію України від більшовиків, 19.03.1918 року в Києві відбувся похо-рон полеглих у бою під Кру​тами. Загиблих було похо​вано з військовими почес​тями на Аскольдовій горі у Києві.

Ця подія залишила свій відбиток не лише в історії і в пам’яті народу, а й в літе​ратурі. «Крути: трагедія, подвиг, пам’ять» – під та​кою назвою експонувалась літературна виставка, на якій були представлені книги та періодичні видан​ня.

Історичні дати – не тільки пам’ять про минуле, а й ключ до того, щоб у майбут​ньому уникнути помилок минулого. Українські юна​ки загинули і власною кро​в’ю вписали героїчну сто​рінку в історію нашого на​роду. Адже коли на таку свідому самопожертву здатна молодь – нація не​знищенна. Україна пи​шається молодими героя​ми. Пам’ять про них, як і та велична слава, за яку вони боролися – невмируща.

Заходи з нагоди вшану​вання пам’яті українських юнаків, які полягли під Кру​тами у січні 1918 року, відбулися у всіх населених пунктах району. У загально​освітніх школах проведе​но тематичні вечори, уро​ки патріотизму, інші виховні заходи. У клубно-бібліотеч​них закладах району офор​млено книжкові виставки літератури, проведено істо​ричні години.

Й. БІГАРІЙ