Публікації

Конфіденційна інформація

Право на інформацію віднесено Конституцією України до прав та свобод людини і громадянина.

Інформація – це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені  на  матеріальних  носіях або відображені в електронному вигляді.

За змістом інформація поділяється на такі види:

ü  інформація про фізичну особу; ü  інформація довідково-енциклопедичного характеру; ü  інформація про стан довкілля (екологічна інформація); ü  інформація про товар (роботу, послугу); ü  науково-технічна інформація; ü  податкова інформація; ü  правова інформація; ü  статистична інформація; ü  соціологічна інформація; ü  інші види інформації.                Інформація   про   фізичну   особу  (персональні  дані)  – відомості  чи  сукупність  відомостей  про  фізичну   особу,   яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.                Не  допускаються  збирання,  зберігання,  використання  та поширення конфіденційної інформації про особу без її  згоди,  крім випадків,  визначених  законом,  і  лише  в інтересах національної безпеки,  економічного  добробуту  та  захисту  прав  людини.

Діяльність, пов’язана з конфіденційною інформацією, регламентується чинним законодавством, зокрема, законами України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації», а також іншими законодавчими актами.

До конфіденційної  інформації  про  фізичну особу належать дані про:

Ø   національність;

Ø   освіту;

Ø   сімейний  стан;

Ø   релігійні переконання;

Ø   стан   здоров’я;

Ø   адресу;

Ø   дату народження;

Ø   місце народження.

Статтею 20 Закону України «Про інформацію» передбачено, що за  порядком  доступу  інформація  поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.

Відкритою є будь-яка публічна інформація,  крім тієї,  що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Публічна інформація – це відображена, задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень та інших розпорядників публічної інформації, визначених чинним законодавством.

Інформацією з обмеженим доступом є:

  • конфіденційна,
  • таємна
  • службова інформація.

Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, а також яка може поширюватися у визначеному ними порядку, за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Конфіденційною інформацією юридичної особиє інформація, яка міститься в договорах, контрактах, листах, звітах, аналітичних матеріалах, виписках з бухгалтерських рахунків, схемах, графіках, специфікаціях та інших документах, що фігурують в діяльності юридичної особи. Розголошення даних, що містяться в таких документах, може бути використано конкурентами і, відповідно, завдати економічної та іншої шкоди юридичній особі.

Конфіденційна інформація, що є власністю держави, знаходиться в користуванні органів державної влади або органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Службова  інформація – інформація, що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Слід ззначити, що конфіденційна інформація є підвидом інформації про особу і не вичерпується персональними даними.

Так, наприклад, до конфеденційної інформації також відносяться відомості, одержані відповідно до ст. 10  Закону України «Про звернення громадян» із звернень громадян, що містять дані:

  • про особисте життя;
  • відомості, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом;
  • інформація, яка зачіпає права і законні інтереси громадян.

Не допускається з’ясування даних про особу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи.

Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що міститься у зверненні, особам, які мають відношення до вирішення справи.

Проте, не вся інформація про особу є конфіденційною.

Слід зазначити, що інформація про стан здоров’я, зазначена в медичних довідках, листах непрацездатності, які обробляються володільцем при реалізації трудових відносин не відноситься до персональних даних. А також, до інформації, що стосується місцеперебування, не відноситься інформація про місце проживання та реєстрацію.

Головний спеціаліст

Воловецького РУЮ

Н.Мадяр