Новини

Порядок застосування посадовими особами органів місцевого самоврядування положень чинного законодавства при посвідченні довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених

Посвідчення довіреностей посадовими особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими вчиняти нотаріальні дії (далі – посадові особи) врегульовано нормами статті 245 Цивільного кодексу України (далі – Кодекс), статті 40 Закону України “Про нотаріат”, Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.94 N 419 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.2006 N 940 (далі – Порядок), наказу Міністерства юстиції України від 31.10.2006 N 83/5 “Про затвердження форм реєстру для реєстрації заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, посвідчувальних написів на них та зразків цих документів”.

При цьому, звертаємо увагу, що відповідно до вимог абзаців 4, 5 частини третьої статті 245 Кодексу та пункту четвертого частини другої статті 40 Закону України “Про нотаріат”, довіреності осіб, які проживають у населених пунктах, де немає нотаріусів, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами, можуть бути посвідчені уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування.

Довіреності, посвідчені зазначеними посадовими особами, прирівнюються до нотаріально посвідчених.

При цьому, виходячи зі змісту частини сьомої статті 40 вказаного вище Закону, посвідчення таких довіреностей має відбуватися з дотриманням вимог Закону України “Про нотаріат” та інших нормативно-правових актів.

Стаття 244 Цивільного кодексу України визначає довіреність, як письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Відповідно до вимог частин першої та третьої статті 247 Кодексу строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії.

Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною.

Згідно з частинами першою та другою статті 238 Кодексу представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє. Представник не може вчиняти правочин, який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто тією особою, яку він представляє.

Перед посвідченням довіреності, відповідно до вимог пункту 6 Порядку, посадові особи встановлюють особу, що звернулася за посвідченням довіреності, та перевіряють її цивільну дієздатність.

Встановлення особи здійснюється:

– громадянина України – за паспортом громадянина України, паспортом громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичним чи службовим паспортом;

– іноземця та особи без громадянства – за національним паспортом або документом, що його замінює, та документом чи реєстрацією паспортного документа, які підтверджують законність перебування особи в Україні (посвідка на постійне або тимчасове проживання, реєстрація паспортного документа чи довідка компетентних органів про звільнення від реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна);

– біженця – за посвідченням біженця.

Фізична особа віком від 14 до 16 років встановлюється за свідоцтвом про народження за умови письмового підтвердження батьками (одним із батьків) особи їх дитини та своєї особи.

При посвідченні довіреностей посадові особи:

1) роз’яснюють фізичним особам, від імені яких посвідчуються довіреності, їх права і обов’язки, попереджають про наслідки їх посвідчення для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду;

2) перевіряють відповідність посвідчуваних довіреностей вимогам закону та встановлюють дійсні наміри особи (правильне розуміння нею значення, умов правочину та його правових наслідків), що звернулася за посвідченням довіреності, до їх посвідчення, а також відсутність у неї будь-яких заперечень щодо кожної з умов правочину;

3) попереджають про правові наслідки посвідчення довіреностей;

4) роз’яснюють порядок скасування довіреностей;

5) складають у разі потреби проекти довіреностей на усне прохання фізичних осіб.

Обов’язковими реквізитами довіреності є: місце і дата її складення (підписання), прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання представника і особи, яку представляють, а в разі потреби – посади, які вони займають. У довіреності на ім’я адвоката зазначаються його статус та членство в адвокатському об’єднанні.

Відповідно до вимог пункту 29 Порядку у разі посвідчення довіреності на ведення справи в суді посадова особа роз’яснює довірителю, що представник вправі вчиняти від його імені всі процесуальні дії. Обмеження повноважень представника щодо вчинення певних процесуальних дій обумовлюються в довіреності.

Згідно з вимогами пункту 30 Порядку посадова особа під час посвідчення довіреності повинна роз’яснити особі, яка звернулася за її посвідченням, що представник зобов’язаний вчиняти правочин особисто згідно з наданими йому повноваженнями. Представник може передати свої повноваження частково або в повному обсязі іншій особі у випадках, встановлених договором або законом між особою, яку представляють, і представником, чи у разі, коли представник був вимушений до такої передачі з метою охорони інтересів особи, яку він представляє.

Доручення, видане в порядку передоручення, не може містити в собі більше прав, ніж їх передано за основним дорученням. Строк дії доручення, виданого за передорученням, не може перевищувати строку дії основного доручення, на підставі якого воно видане.

Згідно з пунктом 7 Порядку довіреності підписуються довірителем у присутності посадової особи.

У разі коли фізична особа внаслідок фізичної вади або хвороби не може власноручно підписати довіреність, за її дорученням в її присутності та в присутності посадової особи такий документ може підписати інша фізична особа. Про причини, з яких особа, від імені якої посвідчується довіреність, не підписала документ, зазначається у посвідчувальному написі.

Фізична особа, на ім’я якої видається довіреність, не може підписувати її за особу, що видає довіреність.

Посадова особа не може підписувати довіреності за особу, що видає довіреність.

Посадова особа встановлює особу, від імені якої посвідчується довіреність, а також особу, яка бере участь у вчиненні правочину від її імені.

Відповідно до пункту 8 Порядку тексти довіреностей повинні бути написані зрозуміло і чітко; дати в тексті посвідчуваних довіреностей щонайменше один раз позначаються словами.

У довіреностях прізвища, імена та по батькові фізичних осіб, а також місце їх проживання зазначаються повністю.

Не заповнені до кінця рядки та інші вільні місця прокреслюються. Виправлення вносяться у присутності довірителя та застерігаються посадовою особою перед підписами довірителя, повторюються в кінці посвідчувального напису та скріплюються підписом посадової особи і печаткою установи, яка застосовується для посвідчення офіційних документів.

Якщо довіреність викладено неправильно або неграмотно (чи складено з порушенням вимог законодавства), посадова особа пропонує фізичній особі, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії, скласти нову довіреність.

Відповідно до пункту 9 Порядку для посвідчення довіреностей посадовими особами на відповідних документах вчиняються посвідчувальні написи за формами, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 31.10.2006 N 83/5 “Про затвердження форм реєстру для реєстрації заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, посвідчувальних написів на них та зразків цих документів”.

Згідно з пунктом 10 Порядку посвідчені довіреності реєструються посадовими особами в реєстрі для реєстрації заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, форма якого встановлена наказом Міністерства юстиції України від 31.10.2006 N 83/5.

Кожна довіреність реєструється під окремим порядковим номером. Номер, під яким зареєстровано довіреність, зазначається в посвідчувальному написі.

Відповідно до пункту 31 Порядку довіреність посвідчується в одному примірнику.

Посвідчена довіреність вручається особі, від імені якої вона посвідчена, або на прохання такої особи і за її рахунок надсилається за зазначеною нею адресою особі, на ім’я якої видана така довіреність.

Воловецьке районне

управління юстиції

вересень 2015 року