Воловецька районна державна адміністрація

Останні новини:

Загальна інформація, основні функції

 

С Т Р У К Т У Р А

управління освіти, молоді та спорту

 Воловецької районної державної адміністрації

Начальник управління освіти, молоді та спорту Попелич Василь Михайлович (031636) 24-073
Заступник начальника управління-начальник відділу освіти Шуста Леонід Федорович (03136) 22-437
Головний спеціаліст Селехман Сергій Іванович (03136) 22-437
Спеціаліст Брецко Наталія Мирославівна (03136) 22-437
Начальник відділу у справах молоді та спорту Щербей Василь Михайлович (03136) 22-437
Спеціаліст відділу у справах молоді та спорту Вінтонович Ганна Іванівна (03136) 22-437
Районний методичний кабінетЗавідуюча РМК

 

Соловій Валентина Михайлівна (03136) 22-243
Централізована бухгалтеріяГоловний бухгалтер Кризина Світлана Андріївна (03136) 24-071
Централізована  група обслуговуванняНачальник централізованої групи   обслуговування  

Бирак Ганна Василівна

 

 

Адреса: 89100

вул. Пушкіна, 8

смт. Воловець

факс   24-0-71

e-mail:  vovrdaug@ukrpost.ua

Сайт: http://osvitavolovets.zakosvita.com.ua/

 

                                                                        

 

                      

  

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про управління  освіти,  молоді та спорту

районної  державної  адміністрації

 

 

1. Загальні положення

 

1. Управління  освіти , молоді та спорту районної  державної адміністрації ( далі – управління)  утворюється головою районної державної адміністрації, входить до складу райдержадміністрації  і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на нього завдань.

1. Управління  у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

1. Управління підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської  обласної державної адміністрації. У межах своїх повноважень управління  організовує виконання актів законодавства у сфері освіти , інновацій, інтелектуальної власності, молоді,  фізичної культури таспорту, здійснює контроль за їх реалізацією.

1. Управління є юридичною особою публічного права.

1.Управління у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, інновацій, інтелектуальної власності, з питань фізичної культури та спорту, здійснює контроль за їх реалізацією.

1. Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці та кошторис управління затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228.

 

         2. Основні завдання управління

 

      Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1. Бере участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у сфері освіти, молоді, фізичної культури та спорту.

2. Забезпечує розвиток системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

3. Визначає потреби, розробляє пропозиції щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів.

4. Створює у межах своїх повноважень умови для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти, молоді та спорту.

 

5. Створює умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти.

6. Забезпечує розвиток освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району.

7. Здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти, молоді та спорту, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, а також у межах своїх повноважень за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

8. Координує діяльність навчальних закладів, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організацію роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення.

9. Здійснює управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні.

10. Здійснює атестацію навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, розташованих на території району, оприлюднює результати атестації.

11. Забезпечує у межах компетенції моніторинг у сфері освіти, молоді та спорту, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій в районі, захисту інтелектуальної власності.

12. У межах повноважень забезпечує реалізацію державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій.

13. У межах повноважень бере участь в інтеграції вітчизняної освіти у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів.

14. Забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, у тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.

15. Організовує оздоровлення, відпочинок і дозвілля дітей та молоді, розвиток фізичної культури та спорту.

16. У межах повноважень бере участь у розвитку видів спорту, визнаних в Україні.

17. Організовує і проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, бере участь у залученні їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечує пропаганду здорового способу життя.

18. У межах повноважень бере участь у заходах щодо розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського руху.

19. Забезпечує підготовку і проведення в районі навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів.

20. У межах повноважень бере участь у міжнародному співробітництві з питань освіти, молоді, фізичної культури та спорту.

21. У межах повноважень надає допомогу громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим організаціям у проведенні роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

22. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

 

3. Відповідно до покладених завдань управління здійснює:

 

3.1. Керівництво і контроль за діяльністю структурних підрозділів освіти, молоді та спорту, у межах делегованих повноважень.

3.2. Координацію роботи районних органів освіти, молоді та спорту, (районний методичний кабінет, група централізованого господарського обслуговування, централізована бухгалтерія), інших структурних підрозділів.

3.3. У межах повноважень − аналіз стану освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту в районі, розроблення регіональних програм їх розвитку, а також науково-технічної та інноваційної діяльності, організацію і контроль за виконанням цих програм.

3.4. Прогнозування потреб району у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти, трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формування регіонального замовлення на їх підготовку, координацію роботи між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями з укладення договорів про підготовку робітничих кадрів.

3.5. Організацію і контроль роботи навчальних закладів відповідно до делегованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України повноважень,  керівництво в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, а також фахівців із питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

3.6. У межах повноважень − участь у розвитку мережі навчальних закладів в районі, утворення в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо.

3.7. Внесення Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації пропозицій щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.8. Організацію роботи з ліцензування та державної атестації навчальних закладів, розміщених на території району.

3.9. Проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів із цих питань у межах своєї компетенції.

3.10. Співпрацю з керівниками навчальних закладів, підготовку у межах своїх повноважень пропозицій щодо їх призначення та звільнення з посад.

3.11. Участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні районних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

3.12. Аналіз стану виконання керівниками навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, умов контрактів і внесення пропозицій із встановлення (скорочення, продовження) термінів дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів.

3.13. Вжиття заходів шодо надання навчальними закладами належного рівня дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, організації їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників.

3.14. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; упровадження в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України.

3.15. Упровадження у практику рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначення регіонального компоненту у змісті освіти.

3.16. Формування замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту.

3.17. Організацію доставки підручників для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх навчальних закладів.

3.18. Залучення до реалізації освітніх програм творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій (зокрема дитячих і молодіжних), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством.

3.19. Проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організацію проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді.

3.20. Співпрацю з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх.

3.21. Організацію діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти.

3.22. Розроблення пропозицій щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

3.23. Контроль за використанням капітальних вкладень і сприяння раціональному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти, погодження проектів будівництва навчальних закладів.

3.24. У межах повноважень − заходи для активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечення виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створення належних умов для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин, виходячи з потреб району, вжиття заходів щодо забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства.

3.25. Розгляд питання та внесення в установленому порядку пропозицій щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці.

3.26. Забезпечення розгляду звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вжиття заходів до усунення причин, що зумовили їх появу.

3.27. Підготовку та в установленому порядку подання статистичної звітності про стан і розвиток освіти і науки, інноваційної діяльності, стан реалізації інноваційних проектів, а також у межах повноважень про виконання програм технологічного переоснащення підприємств, щодо трансферу технологій та забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в районі.

3.28. Подання пропозицій про налагодження міжнародного наукового і технологічного співробітництва, залучення іноземних інвестицій для технологічного переоснащення підприємств району.

3.29. Створення регіональної бази даних про технології та їх складові, забезпечення в установленому порядку поширення інформації про технологічні потреби району з метою залучення інвестицій.

3.30. Підготовку інформаційних матеріалів щодо інноваційного потенціалу району та можливостей щодо залучення інвестицій.

3.31. Участь у межах своїх повноважень в організації на території району виставково-ярмаркових заходів.

3.32. Підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, молоді, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення їх виконання.

3.33. Розроблення і подання на розгляд райдержадміністрації пропозицій до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти,  молоді, розвиток фізичної культури та спорту.

3.34. Підготовку пропозицій стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх в установленому порядку на розгляд райдержадміністрації та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації.

3.35. У межах повноважень – участь у виконанні програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями.

3.36. Координацію у межах повноважень заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, реалізацію відповідних програм, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів.

3.37. Забезпечення разом з органами охорони здоров’я загального контролю за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживання заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді.

3.38 Забезпечення у межах повноважень організації і активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій, соціально-побутовій сферах, розвитку самодіяльного масового спорту та спорту ветеранів.

3.39.   Контроль за діяльністю ДЮСШ.

3.40. Участь у збереженні і розвитку мережі дитячо-юнацької спортивної школи, вжиття заходів щодо кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази.

3.41. Затвердження положення про змагання та організацію районних змагань і навчально-тренувальних зборів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

3.42. Комплектування складу збірних команд району за видами спорту, забезпечення організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів.

3.43. Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти, молоді, фізичної культури і спорту, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів.

3.44. Реєстрацію у районі спортивних рекордів і досягнень, встановлених спортсменами.

3.45. У встановленому порядку внесення пропозицій про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, параолімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді.

3.46. Вивчення потреби у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, підвищення їх кваліфікації.

3.47. Надання суб’єктам господарювання консультаційно-методичної допомоги з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої, спортивної діяльності та діяльності з надання освітніх послуг.

3.48. У межах чинного законодавства та повноважень − участь у залученні коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

3.49.Взаємодію з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами.

3.50. Вжиття у межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів.

3.51. Забезпечення у межах своїх повноважень заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції.

3.52. Контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим викори-станням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

3.53. Проведення серед населення інформаційної, роз’яснювальної та пропагандистської роботи, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадження в установленому порядку рекламної та видавничої діяльності.

3.54. Забезпечення у межах повноважень реалізації державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням вуправлінні.

3.55. Участь у збереженні та вдосконаленні мережі дитячо-юнацької спортивної школи, забезпечення та контроль за організацією навчально-тренувального процесу, сприяння створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планування розвитку пріоритетних видів спорту в районі.

3.56. Участь у заходах із працевлаштування та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності.

3.57. Забезпечення формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів у межах видатків, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

3.58. Організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

3.59. Реалізацію у межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту.

3.60. Участь у впровадженні у практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії.

3.61. Контроль у межах своїх повноважень за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в районі, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідного бюджету для цієї мети.

3.62. Надання адміністративних послуг.

3.63. Внесення пропозицій до проекту районного бюджету, забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів.

3.64. Розроблення проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законодавством випадках – проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подання їх на державну реєстрацію у встановленому порядку.

3.65. Участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

3.66. Участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

3.67. Участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

3.68. Підготовку самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові районної державної адміністрації.

3.69. Забезпечення проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.70. Підготовку (участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

3.71. Опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

3.72. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є.

3.73. Інформування населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень.

3.74. Виконання повноважень, делегованих органами районного самоврядування.

3.75. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

3.76. Організацію роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.77. Забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.78. Участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

3.79. Проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання.

3.80. Забезпечення захисту персональних даних.

3.81. Забезпечення інших, передбачених законом, повноважень.

 

4. Права управління

 

Управління має право:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв’язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції про удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі; вносити Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, іншим центральним органам влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів.

4.4. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру.

4.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

4.6. За дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району.

4.7. Створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації впроваджувати їх у практику.

4.8. Представляти в установленому порядку інтереси управління в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

 

5. Взаємодія управління з іншими органами влади

 

Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

6. Організаційно-розпорядча діяльність управління

 

6.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації в установленому законодавством порядку.

6.2. Начальник повинен мати вищу педагогічну освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж керівної роботи у навчальних закладах, місцевих органах управління освіти, молоді та спорту або наукових установах не менше п’яти років.

6.3. Начальник  управління:

6.3.1. Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, у межах повноважень створює належні умови праці.

6.3.2. Подає для затвердження голові райержадміністрації положення про управління, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці.

6.3.3. Затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними.

6.3.4. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.

6.3.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

6.3.6. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи.

6.3.7. Відповідає за виконання покладених на управління завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності, з питань молоді, фізичної культури та спорту.

6.3.8. Може входити до складу колегій райдержадміністрації, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації.

6.3.9. Вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегій питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень.

6.3.10. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

6.3.11. Представляє інтереси управлінняу взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації,  іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації.

6.3.12. Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих управліннюпідзвітних установ.

6.3.13. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням (при цьому забезпечує подання наказів нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, на державну реєстрацію головному управлінню юстиції у Воловецькому районі).

6.3.14. Подає для затвердження голові райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників, після відповідного погодження управлінням фінансів Воловецькоїрайдержадміністрації.

6.3.15. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису управління.

6.3.16. Здійснює добір кадрів.

6.3.17. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників управління.

6.3.18. Призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, здійснює присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

6.3.19. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління та підрозділів при управлінні, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

6.3.20. Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників навчальних закладів та інших структурних підрозділів.

6.3.21. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління.

6.3.22. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує у межах своїх повноважень збереження у управлінні  інформації з обмеженим доступом.

6.3.23. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

6.4. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, утворюється колегія у складі начальника (голова колегії), заступників начальника, інших відповідальних працівників управління, керівників навчальних закладів.

6.5. До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.

6. Склад колегії затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації за поданням начальника управління.

6.7. Рішення колегії затверджуються наказами начальника управління.

6.8. Начальник управліннямає заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою райдержадміністрації за поданням начальника управління.

6.9. Враховуючи потреби щодо забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти, молоді та спорту, при управлінні можуть утворюватися підрозділи (групи, інші підрозділи, що функціонують, у тому числі на госпрозрахунковій основі). Положення, штатний розпис та кошторис про структурні підрозділи при управлінні затверджує начальник управління.

6.10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності управління, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при ньому можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.

6.11. Склад рад і комісій та положення про них затверджуються розпорядженнями голови районної державної адміністрації за поданням начальника управління.

6.12. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Перейти до вмісту