Новини

Вимоги до виконавчого документа

Для того, щоб виконавчий документ був прийнятий до виконання, а державний виконавець не прийняв вмотивоване рішення про відмову у відкритті виконавчого провадження в порядку п. 6 ч. 1 ст. 26 ЗУ ” Про виконавче провадження ” виконавчий документ повинен відповідати вимогам ст. 18 вказаного вище закону, а саме у ВД має бути зазначено:

1. Назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видали;

2. Дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;

3. Повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, власне ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності стягувача та боржника (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника (для фізичних осіб – платників податків) або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб – громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України, а також інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема, дата народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника, рахунки стягувача та боржника тощо;

4. Резолютивна частина рішення;

5. Дата набрання законної (юридичної) сили рішенням;

6. Строк пред’явлення виконавчого документа до виконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 18 ЗУ ” Про виконавче провадження ” – якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, а також якщо належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, у виконавчому документі зазначаються один боржник та один стягувач, а також визначається, в якій частині необхідно виконати таке рішення, або зазначається, що обов’язок чи право стягнення є солідарним.

Згідно з ч. 3 ст. 18 ЗУ ” Про виконавче провадження ” – виконавчий документ повинен бути підписаний уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплений печаткою. Скріплення виконавчого документа гербовою печаткою є обов’язковим у разі, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, за законом зобов’язаний мати печатку із зображенням Державного Герба України.

Також, в ч. 4 ст. 18 ЗУ ” Про виконавче провадження ” вказане те, що Законом можуть бути встановлені також інші додаткові вимоги до виконавчих документів.

Начальник ВДВС

Воловецького РУЮ

М. М. Палей