Воловецька районна державна адміністрація

Останні новини:

Запобігання і протидія проявам корупції

Усвідомлюючи, що однією з найбільш гострих проблем сучасного суспільства як за глибиною проникнення в соціальний організм, так і масштабністю поширення, є корупція, а її негативний вплив на всі сторони суспільного життя стає все більш відчутним і створює реальну загрозу демократичним соціальним процесам і національній безпеці, Президент України, разом зі всіма гілками влади держави, вживає організаційних і практичних заходів щодо підвищення ефективності  боротьби з цим злом.

Воловецька районна державна адміністрація, як місцевий орган виконавчої влади, закликає до активної участі у цьому процесі населення району, у тому числі ділові кола, неурядові організації та громадськість, що сприятиме посиленню відомчого контролю за дотриманням принципів прозорості та відкритості діяльності органів державної виконавчої влади.

До публічно-правових актів, що визначають державну політику і стратегію, які регулюють питання боротьби з організованою злочинністю та корупцією, входять засновані на конституційних засадах юридичні норми практично всіх трьох гілок державної влади (законодавчої, виконавчої та судової): Закони та постанови Верховної Ради України; Укази та розпорядження Президента України; постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, Постанови Пленуму Верховного суду України. Їх розвиток знайшов відображення в нормативних актах органів місцевого самоврядування, державних адміністрацій, Генеральної прокуратури, центральних правоохоронних міністерств, відомств та їх територіальних структур.

Закон України „Про запобігання корупції”, визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Боротьба з корупцією здійснюється на основі правової регламентації діяльності державних органів, служб і осіб, уповноважених на виконання функцій держави, забезпечення гарантій прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.

На виконання Законів України „Про запобігання корупції”, „Про засади Державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки”, виконання постанов Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 „Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки”, від 4 вересня 2013 року № 706 “Питання запобігання і виявлення корупції” (із змінами, внесеними згідно з постановами КМУ від 17.07.2014р. № 295, від 29.04.2015р. № 265, від 14.05.2015р. № 301) розпорядженням голови Воловецької районної державної адміністрації від 08 червня 2016 року № 146 затверджено „ План Воловецької районної державної адміністрації щодо запобігання корупції в органах державної влади на 2016 рік.” Розпорядженням голови Воловецької районної державної адміністрації від 15 червня 2016 року № 154 затверджено „План заходів з виконання в районі програми щодо реалізації засад Державної антикорупційної політики (Антикорупційної стратегії) на 2016− 2017 роки”.

Відповідні розпорядчі документи видані виконкомами сільських та селищних рад району, структурними підрозділами райдержадміністрації, районними державними установами та організаціями. Щорічно розробляються та затверджуються річні плани щодо запобігання і протидії корупції у всіх виконкомах сільських та селищних рад району, структурних підрозділах райдержадміністрації, районних державних установах та організаціях.

Положенням та посадовими інструкціями функції із здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в районній державній адміністрації покладено на юридичний апарату райдержадміністрації.

Сектором розробляються заходи і здійснюється контроль за виконанням заходів щодо запобігання і протидії корупції серед державних службовців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району.

В апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах призначені відповідальні працівники за проведення роботи щодо запобігання корупційним проявам серед працівників відповідних структурних підрозділів та розроблені процедурні заходи щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців у процесі виконання ними своїх службових обов’язків, складено списки посад державних службовців, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції.

Тому, з метою запобігання і протидії проявам корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, посилення відомчого контролю за дотриманням принципів прозорості та відкритості діяльності органів державної виконавчої влади просимо громадськість нашого району надсилати повідомлення та іншу інформацію, що стосується виявлення вищезазначених діянь на офіційну електронну адресу Воловецької райдержадміністрації admin@vrda.gov.ua, з метою оперативного реагування на корупційні прояви в органах виконавчої влади, підприємствах, установах і організаціях Воловецького району. А також, з даних питань звертатися до  посадових осіб:

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада

Телефон

Кабінет в приміщенні райдержадміністрації

Дробок Юрій Юрійович

Головний спеціаліст  сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації

24782

21

Розпорядження голови РДА “Про визначення відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції”

Розпорядження голови РДА “Про Положення про  уповноважену особу з питань запобігання та виявлення  корупції в  районної державної адміністрації”

Зміни та доповнення в Законі України „Про запобігання корупції”, у відповідності до Закону України від 02.10.2019 р. № 140-ІХ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції”

 Стаття 1. Визначення термінів.

 Доповнено.    Державний орган – орган державної влади, в тому числі колегіальний державний орган, інший суб’єкт публічного права, незалежно від наявності статусу юридичної особи, якому згідно із законодавством надані повноваження здійснювати від імені держави владні управлінські функції, юрисдикція якого поширюється на всю територію України або на окрему адміністративно-територіальну одиницю;

члени сім’ї:

а) особа, яка перебуває у шлюбі із особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного проживання ;

б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із держ службовцем (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

виборні особи – Президент України, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.

Стаття 131. Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції. (Раніше це було в Постанові КМУ № 706 від 2013 року.)

  1. З метою організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції, передбачених цим Законом, утворюються (визначаються) уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції.

Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції утворюються (визначаються) в, т.ч.:

обласних, Київській та Севастопольській міських, районних, районних у місті Києві державних адміністраціях;

  1. Основними завданнями уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) є:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику такого органу відповідних пропозицій;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до цього Закону порядку;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог цього Закону, у тому числі на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях;

7) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог цього Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

8) інформування керівника відповідного органу, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

  1. Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) підзвітний і підконтрольний керівнику відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування.

Керівник відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування забезпечує гарантії незалежності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) від впливу чи втручання у його роботу.

 Стаття 28. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

  1. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона має право звернутися за роз’ясненням до Національного агентства. У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у цьому розділі Закону.(Не вчиняти дій в умовах реального конфлікуту інтересів, повідомляти керівництво і НАЗК).

 

Стаття 36. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав

  1. Вимоги цієї статті не поширюються на:

1) осіб, які входять як незалежні члени до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства, державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

2) депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі).

 Стаття 45. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

  1. Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів.

У разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.

Стаття 46. Інформація, що зазначається в декларації

  1. У декларації зазначаються відомості про:

1) прізвище,  ім’я, по батькові, число, місяць і рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї, зареєстроване місце їх проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб’єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб’єкта декларування, у тому числі належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, а також належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

6) нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті криптовалюти. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них;

81) банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа, осіб, які відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї;

Дані про об’єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

Примітка. У цілях розділу VII цього Закону членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації.(з 01.01.2020 р.)

Стаття 52. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю

  1. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.
  2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Доповнено. Положення частини другої цієї статті застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону. (Категорія посад А Б). (з 01.01.2020 р.)

 Стаття 60. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації

  1. Особам уповноваженим на виконання функцій держави, а також особам, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, забороняється:

1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;

2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

Перейти до вмісту